Poďme bratia do Betlehema

 1. Poďme bratia do Betlehema
 2. Povedzte nám pastuškovia
 3. Narodil sa Kristus Pán
 4. Tichá noc
 5. Dobrý pastier sa narodil
 6. Pri betlehemskom salaši
 7. Búvaj dieťa krásne
 8. Pieseň pre stratených synov
 9. Pastieri, pastieri, hore vstaňte
 10. Nesiem Vám noviny
 11. Do hory, do lesa valasi
 12. Vstávajte pastieri
 13. Ó chýr preblahý
 14. Pásli ovce valasi
 15. Dnešný deň sa radujme
 16. Tichá (hlasná) noc
Tublatanka - Poďme bratia do Betlehema